Hoppa till innehåll ↓

Kommuner

Svenska kommuner har under lång tid varit med om att stödja sina elevers möjligheter att läsa på en UWC-skola. Under 1980-talet sökte vi på våra stipendiaters vägnar om de pengar som då rutinmässigt betalades ut när en elev studerade i en annan kommun än hemkommunen, så kallat interkommunalt bidrag.

Skolpengen

Efter skolpengsreformen på 1990-talet befästes den här traditionen och de allra flesta kommuner beviljade medflyttning av skolpeng för våra stipendiater. Under den tiden kunde vi därför skicka 8-15 stipendiater till UWC-skolor från Sverige varje år. Under 00-talet har däremot vissa kommuner tvekat inför att bevilja medflyttning av skolpeng utomlands.

Flera kommuner har i sina avslagsbeslut hänvisat till den nordiska överenskommelsen om fri rörlighet för gymnasieelever inom Norden. Den innebär att svenska elever har samma möjligheter som norska att läsa på en gymnasieskola i Norge och tvärtom.

Genom Gymnasieförordningens fjärde paragraf har överenskommelsen införlivats med svensk rättsordning, och den paragrafen innebär att till exempel en svensk kommun har rätt till ersättning från svenska staten om den tar in fler norska elever än antalet elever från den kommunen som läser i Norge. Därmed har kommunala skolor i Norden inga ekonomiska incitament att avvisa elever från andra nordiska länder.

Inte kommunal skola

Överenskommelsen innebär däremot inte att UWC Red Cross Nordic, som inte är en kommunal skola, skulle ha rätt till någon ersättning från norska eller svenska staten för de svenska elever som går där. Därför har den nordiska överenskommelsen om fri rörlighet för gymnasieelever ingen direkt relevans för frågan om medflyttning av skolpeng. Den lagliga grunden för kommunernas beslut om medflyttning finns i stället i skollagen. Där framgår det att det inte är obligatoriskt men att det definitivt är tillåtet att bevilja medflyttning av skolpeng utomlands. Det är också på ett väldigt tydligt sätt förenligt med skollagens syfte att främja elevernas fria skolval.

Oberoende av den nordiska överenskommelsen om fri rörlighet för gymnasister inom Norden så får UWC Red Cross Nordic i särskild ordning ett visst bidrag från de nordiska staterna. Bidragen från Norge, Finland, Danmark och Island syftar till att upprätthålla skolans nordiska profil och gör det möjligt för skolan att erbjuda stipendier till nordiska elever till ett rabatterat pris. När Svenska Kommittén ansöker om medflyttning av skolpeng för studier vid UWC Red Cross Nordic är det denna rabatterade skolavgift som vi söker bidrag för att täcka.

Svenska statsbidraget

Det svenska statsbidraget syftade, i motsats till vad som är fallet i de andra nordiska länderna, till att stödja elever från fattiga länder att läsa vid UWC Red Cross Nordic. Bidraget gick från Utrikesdepartementet direkt till UWC Red Cross Nordic och hade alltså ingen koppling till Svenska Kommitténs stipendiebudget. Sedan 2022 har Utrikesdepartementet slutat få i uppdrag att ge bidrag till UWC Red Cross Nordic på grund av omprioriteringar i biståndsbudgeten. Detta har medfört att UWC Red Cross Nordic inte längre kan erbjuda oss lika många rabbatterade platser, vilket i praktiken halverat antalet stipendiater vi kan skicka sedan dess. Idag har vi råd att skicka sammanlagt omkring 5 stipendiater om året.

Att kommuner på senare år dessutom tvekat inför att bevilja medflyttning av skolpeng har inneburit ett ytterligare kraftigt avbräck för våra möjligheter att skicka svenska elever till UWC.

Det är vår övertygelse att det mer än någonsin är väsentligt både för Sverige som helhet och för enskilda kommuner att kunna delta i och bygga globala nätverk. Det är en förutsättning för att kunna konkurrera i en global ekonomi, och det är också en förutsättning för att svenskar skall kunna bidra till den utveckling mot fred och samförstånd i världen som de flesta av oss vill se. Där kan svenska elever på UWC-skolor spela en viktig roll – om de får chansen!